CrossFi - CRFI

CrossFi (CRFI) là một mã thông báo quản trị cho hệ sinh thái CrossFi. Những người nắm giữ CRFI sẽ có thể nhận phần thưởng nếu họ đặt cọc, cung cấp tính thanh khoản và tham gia vào các cuộc bỏ phiếu quản trị quan trọng. CRFI được sử dụng làm khí đốt để thực hiện các hoạt động trên dây chuyền và cho các dịch vụ thanh toán.

Mục tiêu của chúng tôi với CRFI là gắn kết các ưu đãi giữa những người tham gia hệ sinh thái CrossFi và các nhà cung cấp thanh khoản. Các cơ chế mã thông báo được mô tả ở trên có hai mục tiêu chính:

  • Để kết nối tính thanh khoản riêng biệt của các chuỗi công cộng hiện có.

  • Dân chủ hóa tài chính phi tập trung.

CrossFi cam kết trở thành một giao thức chia sẻ thanh khoản và cho vay tài sản xuyên chuỗi phi tập trung. Do đó, một mô-đun quản trị cụ thể sẽ được phát triển cho cộng đồng, cho phép chủ sở hữu mã thông báo CRFI tham gia bỏ phiếu bằng cách đặt mã thông báo CRFI bất kỳ lúc nào.

Last updated