CrossFi
Search…
Hướng dẫn sử dụng Dapps
Phần này sẽ hướng dẫn người đọc tương tác với CrossFi DApp (Ứng dụng DeFi) trên Ethereum (ERC20) và Binance Smart Chain (BNB).
Mục lục
  • Bắt đầu: Hướng dẫn về các ví tiền điện tử khác nhau hỗ trợ CrossFi DApp.
  • Thêm mã thông báo (CRFI, cFIL): Cách thêm mã thông báo trên ví Ethereum (Metamask, imToken, TokenPocket) để tương tác với CrossFi DApp.
  • Khởi động CrossFi DApp: Phần này phác thảo hướng dẫn từng bước về cách bắt đầu vận hành một nút trên Panacea.
  • Stake (cFIL, FIL): Cách DeFi cọc cFIL hoặc FIL để kiếm phần thưởng.
  • Hoán đổi FIL & cFIL: Cách hoán đổi giữa FIL và cFIL trên CrossFi DApp.
  • Phần thưởng lời mời: Cách tạo liên kết lời mời kết bạn để nhận phần thưởng.
  • ERC20 <-> BNB: Cách tương tác với blockchain Panacea bằng Ledger Nano S.
Copy link