BNB Smart Chain to Ethereum chain

Người dùng có thể trao đổi CRFI trên BNB sang ERC20 để giao dịch.

Mở bằng ví

  1. Mở ví BNB và tìm CRFI.

  2. Nhấn 'transfer'.

  3. Nhập số lượng đổi quà và địa chỉ đổi quà.

Khi bạn nhập số lượng đổi và địa chỉ đổi, mạng sẽ bị trễ 12 giờ trong thời gian đổi.

Địa chỉ ERC20 trao đổi BNB:

0x72d24466A20cF494fE02b12F9B831Eba31cD9A08

Last updated