Token Contract

Địa chỉ hợp đồng của Token CRFI trên chuỗi ERC20:

0x8848812bd31aeee33313c10a840ffc3169078c5b

Địa chỉ hợp đồng của Token CRFI trên BSC:

0xae20bc46300bab5d85612c6bc6ea87ea0f186035

Last updated