Thêm CRFI và cFIL trên ví

Mở Ví Ethereum và Thêm Mã thông báo Mới

eg. imToken wallet‌

  1. Mở ví.

  2. Click 'Add token' hoặc biểu tượng dấu cộng để thêm mã thông báo mới.

  3. Nhập địa chỉ hợp đồng sau vào thanh tìm kiếm phía trên ví:

Địa chỉ hợp đồng CRFI :

0x8848812bd31aeee33313c10a840ffc3169078c5b

Địa chỉ hợp đồng cFIL :

0x0f91445A15a1353A099E742f9B51b1b41C2CbFe8

Last updated