CrossFi
Search
⌃K

Ethereum chain to BNB Smart Chain

Người dùng có thể trao đổi CRFI trên ERC20 sang BNB.‌

Mở bằng ví.

eg. imToken wallet‌
  1. 1.
    Mở ví Ethereum và tìm CRFI.
  2. 2.
    Nhấn 'Send'.
  3. 3.
    Nhập số lượng đổi quà và địa chỉ đổi quà.
Khi bạn nhập số lượng đổi và địa chỉ đổi, mạng có thể bị trễ tối đa 12 giờ trong thời gian đổi.‌
Địa chỉ BNB trao đổi ERC20:
0xba412479aBb00023CeA89e2995BB57A74e31D785