Phân phối Token

CRFI là Token tiện ích gốc duy nhất. Tổng nguồn cung cấp Token CRFI là 100 triệu và phân phối như sau:

  • Khuyến khích hệ sinh thái 40%

  • Bán riêng 20%

  • Nhóm 15%

  • Nhà sáng lập 10%

  • Marketing 10%

  • Cố vấn 5%

Last updated