CrossFi
Search
⌃K

Niêm yết token

Hiện tại, CRFI được lưu hành trên thị trường thứ cấp và có thể được trao đổi lấy CRFI trên sàn giao dịch tập trung cũng như sàn giao dịch phi tập trung.‌
Sàn giao dịch tập trung.
Sàn giao dịch phi tập trung.