Niêm yết token

Hiện tại, CRFI được lưu hành trên thị trường thứ cấp và có thể được trao đổi lấy CRFI trên sàn giao dịch tập trung cũng như sàn giao dịch phi tập trung.‌

Sàn giao dịch tập trung.

Sàn giao dịch phi tập trung.

Địa chỉ CRFI contract (BSC) : https://bscscan.com/address/0xae20bc46300bab5d85612c6bc6ea87ea0f18603

Địa chỉ CRFI contract (ERC20) : https://etherscan.com/token/0x8848812bd31aeee33313c10a840ffc3169078c5b

Last updated