CrossFi
Search
⌃K

Thêm CRFI và cFIL trên ví

Mở ví BNB và thêm mã thông báo mới

eg. imToken wallet
  1. 1.
    Mở ví.
  2. 2.
    Click 'Lấy token' hoặc biểu tượng dấu cộng để thêm mã thông báo mới.
  3. 3.
    Nhập địa chỉ hợp đồng sau vào thanh tìm kiếm phía trên ví:
Địa chỉ hợp đồng CRFI :
0xae20bc46300bab5d85612c6bc6ea87ea0f186035
Địa chỉ hợp đồng cFIL :
0x4eab1d37213B08C224E4C9C28efbA23DC493dFD2