Phần thưởng lời mời

Người dùng có thể tạo liên kết lời mời cho các sản phẩm có thời hạn 90-540 ngày. Người mời sẽ nhận được 10% thu nhập từ bạn bè của họ như một phần thưởng. Nó sẽ được đổi khi những người bạn được mời nhận được lợi nhuận.

Mời bạn bè để kiếm phần thưởng

  1. Nhấp vào menu điều hướng ở trên cùng bên phải trên CrossFi DApp.

  2. Nhấp vào 'Mời' để tạo liên kết mời kết bạn.

  3. Sao chép và chia sẻ liên kết lời mời.

Last updated